Kultur: Vedtægter for Støtteforeningen for Theisens Papirværk

1. Navn: 

Foreningens navn: Støtteforeningen for Den selvejende Institution Theisens Papirværk.

2. Hjemsted:

Vordingborg kommune.

Kontaktadresse: Formanden for foreningen.

3. Formål:

Stk. 1. At støtte op om og deltage i fremskaffelse af økonomiske midler og resurser til driften af Theisens Papirværk, samt anlægget der omkring.

Stk. 2. At sikre bevaringen og formidlingen gennem aktivering af det lokale segment.

Stk. 3. At sikre almen formidling af naturen, naturgenopretningen og bevaringen af de kulturhistoriske levn og anlæg i Vintersbølle og Nyråd, sammen med Vordingborg Kommune, Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd, Museumsforeningen for    Sydsjælland og Møn samt Museum Sydøstdanmark.

4. Medlemmer:

Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede, der betaler det fastsatte kontingent. Foreninger, institutioner og virksomheder optages med rettigheder svarende til ét medlemskab og med én stemme.

5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel på hjemmesiden for Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest ved udgangen af februar måned.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og hvert medlem har kun én stemme.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Forslag til arbejdsplan for det kommende år.

8. Valg til bestyrelse.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

6. Bestyrelse: 

Foreningens bestyrelse består af 3 til 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen.

I ulige år afgår et mindretal af medlemmerne, første gang ved lodtrækning ved generalforsamlingen i året 2017 og i lige år afgår et flertal af medlemmerne.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7. Budget, regnskab og revision:

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.

8. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med forslag til dagsorden.

Denne generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter at begæringen er fremsat.

9. Ændring af vedtægter: 

Vedtægterne kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Punktet skal optages på dagsordenen.

10. Opløsning: 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers mellemrum, stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning af foreningen overføres eventuel formue til Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd eller Den selvejende Institution Theisens Papirværk efter generalforsamlingens nærmere beslutning. Eventuelt indsamlet materiale overdrages til Lokalhistorisk arkiv eller Museum Sydøstdanmark.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. februar 2016.