Theisens Papirværk – Restaurering: 62. arbejdsdag – 3. august 2018

 Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget Nyråd Vordingborg Købstads jorder

62. arbejdsdag 3.8. 2018 kl. 10-16

Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Rainer Kronow Petersen, Finn Valter Rasmussen, Johnny Madsen Lars Lyngskov og Per Ole Schovsbo mødtes kl. 10 ved Papirværket – mens Bjørn Jensen aflyste på grund af sygdom. Vi fik besøg af vores hyggelige nabo Jørgen Hansen, der havde medbragt sin hund, og kunne konstatere at der ikke havde været ret mange ubudne gæster i møllebygningen siden sidst.

Der var fortsat meget lidt vand i bækken – og solen skinnede ret massivt, så vi satte os i skyggen og planlagde både dagens arbejde og de kommende aktiviteter på stedet.

Det er vigtigt, at vi i løbet af sommeren bliver enige om, hvad huset og området skal kunne bruges til, for at oplægget til arkitekternes istandsættelse af huset bliver så afklaret som muligt – og plejen af området allerede nu kan tage den rigtige retning. Vi regner med at stedet med tiden bliver drevet indenfor de samme rammer som Beværterhuset – og at Møllehuset istandsættes på samme måde som Beværterhuset – dog uden indlagt vand og strøm. Vi har drøftet planerne flere gange og her er et forsøg på resume:

1) Møllens/møllerutens industrier: Det skal være muligt at demonstrere de tre industrier, der har været udført på stedet: 1) hørberedning (ca 1800-33): bragning, skætning og hegling – 2) papirfremstilling (ca 1833-76): findeling af råmaterialerne i hollænderen, papirarkenes fremstilling i bøtten, arkenes presning i pressen og tørring på loftet – 3) kornmaling (ca. 1876-1900): maling af korn i en kværn – og evt. sigtning af godset til mel – og bagning af brød.

Mulighederne for at demonstrere de forskellige industrier for fx skolebørn afhænger af, om der er frivillige instruktører og der findes egnede redskaber, maskiner, råmaterialer og lokaler. Møllehusets loft (med en form for lysindfald i vestgavlen) skal kunne fungere som papirtørreloft og depot for redskaber/værktøjer og de øvrige rum som undervisningslokaler (hvis vejret driller) – samtidigt med at de skal kunne vise stedets fattigdom og tidens livsvilkår. Med andre ord skal der genskabes autentiske rum (fx mølle, køkken, stue og loftsrum), mens de 4 øvrige slås sammen til 2 undervisningsrum.

2) Naturskole: Det skal være muligt at undervise i områdets fauna og flora samt ikke mindst fortælle om, hvordan mennesker igennem tiderne har udnyttet naturen og dens kræfter. Den ældste mølledæmning ved Hulemosen er fra middelalderen og var del af et imponerende værk med et af landets højeste fald (på 7-8 m!), den dramatiske historie om dæmningsbruddet der førte til havemøllens anlæg, de forskellige møllehjuls udnyttelse af vandkraften – Hvorledes møllernes dæmninger har ændret forholdene for planterne og fiskene i bækken – hvorledes skovrejsningen i 1700-tallet har ændret plantesamfundene og dyrelivet og landbruget op mod vor tid har indført monokulturer eller grønne ørkener – og den moderne naturgenopretning med remiser for dyrearter og plantesamfund. Der bør opsættes fuglekasser, kasser for flagermus, insekthoteller og meget mere. En del af naturskolens grej og bibliotek kan opbevares i den nuværende pavillon, der også kan bruges som naturskolens undervisningslokale.

3) Primitiv overnatning: Der kan med tiden indrettes bålsted, fast grill og opstilles shelters på området til brug for primitiv overnatning – ligesom der bør opstilles borde-bænkesæt til brug for skovens gæster, affaldsstativer og naturligvis et muldtoilet, der ikke bliver offentligt tilgængeligt, men skal kunne administreres forsvarligt i forbindelse med stedets aktiviteter.

 4) Vedligeholdelse af bygningen og pleje af området, mm. udføres af den arbejdsgruppe, der helt fra begyndelsen har arbejdet med Theisens Papirværk. Arbejdsgruppens base og værksted er og bliver i pavillonen.

De endelige planer fremlægges af Den selvejende Institution Theisens Papirværk i samarbejde med Støtteforeningen, der godt kunne have flere medlemmer. Vi overvejer en ekskursion til Frilandsmuseet i Lyngby for at blive inspireret til bygningens istandsættelse – og et tættere samarbejde med Papirmuseet i Silkeborg – så vi kan blive rustet til formidlingen af papirfremstillingen – og en seance med Det rullende Hørværksted – der kan fortælle os alt som hørberedning – evt. på en dag hvor der er åbent hus på Theisens Papirværk.

Dagens arbejde omfattede indkøb og opsætningen af to stolper til en opslagstavle, hvor vi kan opslå navnene på alle vore sponsorer, samarbejdspartnere, fonde, mm., beskrivelser af vore planer med området, ordensreglementer og naturligvis hvorledes man melder sig ind i støtteforeningen. Det er utroligt billigt.

Når stolperne er støbt fast, kan vi montere tavlen og et lille tag, der beskytter opslagene mod vejrliget.

Herudover fortsatte de arkæologiske undersøgelser af området. Målet var denne gang at finde møllerendens bundkote øst for huset – men der er rodet så meget rundt med sten og jord, at vi skal grave endnu mere for at få et overblik. Frygten er naturligvis, at møllerendes fundament er bortgravet i forbindelse med at mølledammen blev opgivet og omdannet til frugthave før 1900. Ved østgavlens frigravning, må det kunne lade sig gøre at finde en sandsynlig kote som mø være lidt højere end oversiden af det oprindelige møllehjul.

Umiddelbart mangler vi at fælde mindst 4 nåletræet syd for pavillonen for at kunne regulere området til multtoilettet og en fliselægning (ca. 20m2) til gavn for kørestolsbrugere. Det tager vi fat på ved næste arbejdsdag den 17.8. kl.10-16. Vi takker for en ny brugt trillebør, som Bjørn Jensen har foræret os – i forbindelse med en spændende tur til Lille Røttinge 25.7. Jørgen Larsen har pumpet hjulet og monteret nye håndtag på børen, der nu kører som ny.   

Breaking News!!

Vi fandt desuden resterne af en dør i østgavlen som vi ikke før har været opmærksom på: den har været i første fag fra nord under V 9. Døråbningen er nu beklædt med brædder. Herfra har mølleren formentlig kunnet tage stigbordet i renden og sætte møllen i gang.

 

Per Ole Schovsbo

4.8. 2018