Theisens Papirværk – Restaurering: 58. arbejdsdag – 2. juni 2018 – besøg Mallings Kløft

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget Nyråd Vordingborg Købstads jorder

 58. arbejdsdag 2.6. 2018 kl. 10-12.30

med Niels Riegels rettelser og supplementer

 www. Stensbygaard/Stensby Møllebæk Stier

En blandet skare med i alt 8 repræsentanter for Støtteforeningen for Thisens Papirværk, Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd og Støtteforeningen for Køng Museum mødtes i det fineste vejr på parkeringspladsen ved Mallings Kløft sydvest for Stensbygaard, hvor vi blev modtaget af både Niels Riegels og Marie Riegels Melchior, hvis familie havde ejet godset Stenbygaard siden 1923.

Inden vi begav os ud på stierne ved Stensby Møllebæk i Mallings Kløft, fik vi en spændende indføring i stedets og møllernes historie, geologi og fiskelivet, der er fremmet af en genopretning af bækkens naturlige slyngninger, fisketrapper og stenomkransede gydepladser.

Historien

Områdets historie tager sin begyndelse med voldstedet Kong Valdemars Lystslot [der ligner voldstedet Lille Gurre i Køng sogn], hvor et forlig blev indgået i 1238 mellem Valdemar Sejr og den tyske ridderorden om tabte dele af Estland, der igen kom under den danske krone. I det 16. årh. var områdets to Vrangsgaarde under kronen men ved ryttergodsets salg i 1774 kom de sammen med Stensby Mølle og Vestenbæk by under Engelholm, der samtidigt blev købt af Hans Petersen, der opkaldte godset efter sin første hustru Inger Engel. 1793 overtog hans stedsøn Jacob Malling Stensby Mølle, Vrangsgaardene og Vestenbæk by. Han og hans familie drev ejendommene frem til 1897, hvorefter de samlet blev kaldet Stensbygaard og fik forskellige ejere indtil 1923 hvor den nuværende familie overtog godset, der således i dag administreres af 3. generation.

Familien Malling udviklede mølleriet bla. via de to mølledamme der gjorde det muligt at køre møllerne i en del af sommerperioden, hvor den ene dam skulle tørlægges til græsning. Møllerne var derfor både græsmøller (vintermøller) og helårsmøller fordi de havde vand det meste af året – ligesom møllerne i Vintersbølle der fik vand fra mølledammene ved Kulsbjerg og Hulemosen.

Øst for den nu tørlagte Stensby Møllesø ligger en ensom stråtækt lade. Den er  den sidste rest af Stensby Mølle, der var opbygget som en firlænget gård, med en smedie og flere andre bygninger, hvoraf der stedvist ses fundamenter i terrænet. Ved sammenlægningen af de forskellige ejendomme i 1872 blev de fleste bygninger ved Stensby Mølle nedrevet og Stensbygaards nuværende hovedbygning og avlsgård opført efter tegninger af arkitekt August Klein (1839-1909), der bla. også har opført hovedbygningen til Klintholm Gods (der blev nedrevet i år 2000). Man genbrugte byggematerialerne fra de nedrevne huse: granitsyld, mursten og tømmer. Der var en polak-kaserne i det gamle stuehus til Stensby Mølle hvor roepigerne og landarbejderne boede Det blev revet ned engang i 1940’erne. Ved Storstrømmen ligger Tehuset der blev anvendt af godsejerfamilien. Det nedbrændte for nogle år siden men blev genopført i samme skikkelse.

Synligst er imidlertid fundamentet af Kornvandmøllen ret syd for vejdæmningen, delvist lagt af kløvede granitplanker. Det har båret en statelig bygning med halvvalmet tag udstyret med et rimeligt stort overfaldshjul. En overløbsrende gennem mølledæmningen er endnu synlig.  Den næste mølle ned ad strømmen mod syd med en lille dam var Sigtemøllen, og derefter fulgte Grynmøllen hvis dæmning endnu bærer en vej på tværs af kløften med en lidt usikker bro, Stampemøllen og til sidst Lermøllen. Møllernes fald (i alt 10 m) blev gradvist mindre jo længere man kom mod syd og derfor havde de sydlige møller ringere effekt end de nordlige.

Møllernes historie og funktion er lidt ejendommelig, fordi de fleste kornmøller havde både kværn, sigter og grynkværne (skallekværne) i samme bygning. I Stensby måtte man derfor transportere malergodset mellem møllerne i sække. Stampemøllen har bla. valket uldstoffer til vadmel mens lermøllen har æltet ler til håndstrøgne mursten til et teglværk i nærheden. Lergraven ses endnu ved mølletomten.

Stensby Møllebæk stier

Det nye stisystem for gående på godsets skove- og engarealer som Stensbygaard åbnede i 2013. Formålet var at appellere til aktiv brug af naturen, forbedre tilgængeligheden og øge indsigten i områdets natur- og kulturhistorie. Det var inspireret af et vellykket projekt i 2007, hvor Vordingborg kommune og Stensbygaard frilagde en rørlagt strækning af Stensby Møllebæk således, at havørredernes ynglemuligheder blev styrket. Derfor kunne Stensbygaard gå videre og i samarbejde med Vordingborg Kommune, finansieret af LAG-Vordingborg, Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet og Miljøministeriets pulje ”Lokale grønne partnerskaber” åbne hele det nye stisystem (se oversigtskortet) i 2013.

Det praktiske arbejde med anlæg af nye broer og en trappe, samt opbygning af en balancebane er udført af Vordingborg Kommunes enhed Leg og Natur i samarbejde med Natursekretariatet. Anlæg og udvidelse af P-pladser og stier er udført af entreprenør Rene Korsholm Nielsen (Langebæk) og Stensbygaards medarbejdere. Stensby Møllebæk Stier er udviklet og planlagt af Absolut Landskab (København) ved landskabsarkitekt Anja Boserup Qvist i samarbejde med Marie Riegels Melchior fra Stensbygaard, der er uddannet etnolog og underviser på Københavns Universitet.

I tilknytning til projektet er der udarbejdet undervisningsmateriale – der formidler områdets kulturhistorie og udnyttelsen af vandkraften gennem århundreder og nu også naturplejen og ikke mindst åbningen af vandløbet for fiskenes vandringer op mod strømmen til gydepladserne. Ved etableringen af møllebækkens stier, kunne offentligheden opleve det hidtil lukkede kulturlandskab og få adgange til voldstedet Kong Valdemars Jagtslot. Herved blev området en del af Vordingborg Kommunes Fortidsmindeguide.

Efter en strabadserende og til tider farefuld rejse gennem den næsten uberørte jungleagtige kløft, garanteret fri for mountain bikes, følte vi os kraftigt inspireret til nye livtag med projektet Theisens Papirværk. Samarbejde og gensidig inspiration må være indgange til den formidling og åbning af områdets herlighedsværdier i Nyråd, som lokalbefolkningen og turisterne i Landet mellem fjordene  får tilbudt uden anden betingelse end at passe på naturen, fortidsminderne – og at rydde op efter sig.

Tak for en herlig formiddag!

Per Ole Schovsbo

4.6. 2018

Næste arbejdsdag ved Theisens Papirværk er fredag den 22.6. kl. 10-16, efterfulgt af grill-aften kl. 16-18.