Theisens Papirværk – Restaurering: 93. arbejdsdage – 27. september 2019

 Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget, Nyråd Vordingborg Købstads jorder Vintersbølle Skovvej 52, 4760 Vordingborg

93. arbejdsdage den 27.9. 2019.

 Se Theisens Papirværk på Facebook!

Kl. 10 mødtes Lars Lyngskov, Jørgen Larsen, Johnny R Madsen og Per Ole Schovsbo, mens Bjørn Jensen, Finn Valther Rasmussen og Rainer Kronow Petersen var fraværende.  Da det regnede, mødtes vi i pavillonen og diskuterede de forskellige strategier for projektets PR. Per Ole havde sendt et brev om støtteerklæring til Vordingborg Kommune til brug for de kommende fondsansøgninger til istandsættelse af møllehuset.

Vi overvejer sammen med arkitekten at opdele projektet i faser, så det bliver mere overskuelige for fonde og sponsorer – fx:  vej – råhus – husets indre. Hertil kommer så terræn (hegn – haver – gangbaner – pladser) og om nogle år også mølledelen (dæmning – dam – vandhjul – gearværk). Det allervigtigste er imidlertid driftsøkonomien og den er vi ved at få styr på – bla. fordi vi ikke indlægger vand og el og har opnået et fast driftstilskud fra Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn og nyder godt af medlemskontingentet fra støtteforeningens medlemmer.

Det blev foreslået, at vi lod trykke en roll-up plakat til brug for at synliggøre projektet ved fællesarrangementer for foreninger og frivillige i Vordingborg Kommune og Jørgen har undersøgt mulighederne, som vi efterfølgende skal have godkendt af støtteforeningens bestyrelse.  Vi har allerede fremstillet en lille folder om Støtteforeningen. Den findes i en plastiklomme på opslagstavlen ved Papirværket og bliver naturligvis uddelt i forbindelse med arrangementet i Vintersbølle/Nyråd: Kend din Skov den 13.10.

Vi fik besøg af Povl Hansen, Møllevej i Vordingborg. Han har hjulet os med arkivundersøgelserne og gør meget for de gamle møllers bevaring – især vindmøllerne i Viemose og på Bogø.

Da regnen holdt op, kom arbejdet i gang. Gulvet blev lagt i multtoilettet og vi fik frigravet resten af syldstensrækken mod syd. Her fandt vi en meget flot trædesten, der lå så dybt at den  kan stamme fra indgangen til  den gamle hørmølle fra 1800. Nu mangler vi kun at frilægge syldstensrækken mod nord. Målet er at finde de niveauer og hældninger i terrænet, som tillader regnvandet at løbe væk fra bygningen og ned i bækken. Vi kommer nok til at ændre lidt på de oprindelige forhold. I sydfacaden er møllehusets hovedindgang og i stedet for den oprindelige skråning mod syd anlægger vi en opholdsplads med bænke, evt. grill, etc. Pladsen belægges med stabilgrus. I stedet for cementfliser lægger vi stabilgrus i gangbanerne mellem bygningerne og på pladserne.  Vi forsøger at genskabe pigstensbrolægninger omkring møllehuset, hvor de oprindeligt lå, men i flere tilfælde i et lavere niveau for at vandet kan løbet væk fra bygningen.

Foto: Jørgen Larsen Trædestene i sydfacaden foran døren til køkkenet til venstre og døren til mølle til højre. Øverst ses fodremmen og nederst syldstensrækken.

Vi skal til at sortere i de bygningsdele der er oplagret i møllehuset, så vi kun bevare det der kan genanvendes i det istandsatte hus. Der ligger spredte mursten i hele området som også skal indsamles og sorteres og vi skal afklare vores depoter af store sten og af pigsten. Pavillonens værksted skal færdiggøres og garderobeskabene skal tages i brug. Der er således mange små og store opgaver.

Slots- og kulturstyrelsen har omsider meddelt, at Styrelsen ikke kan finde penge til en restaureringsarkitekt der kan udarbejde en vedligeholdelsesplan for de ødelagte fundamenter ved Blegen. Det virker lidt underligt, at man ikke kan finde midler til bevaring af fredede fortidsminder, når der står en kreds af frivillige der gerne vil deltage i arbejdet. Derfor må vi søge midlerne andre steder fra – evt. sammen med ejeren af Petersgaard.

Nymølle Papirfabrik i Vestjylland er ikke helt så ubeskrevet, som jeg tidligere har troet – faktisk er der mindst to bøger der beskæftiger sig med værkets historie: Harald Ditzel 1957: Pap Pyt i Pande og Hans Peder Pedersen 1996: Kilder til nogle Jydsk-Fynske Papirfabrikkers historie ca. 1795- ca. 1850.  Sidstnævnte fortæller også Engelsholm Papirfabriks tidlige historie – og har i andre sammenhænge beskæftiget sig med Hulemoseværkernes og Theisens papirproduktion. Der er mange historiske beskrivelser men få praktiske oplysninger, så vi skal selv til at tegne og opmåle de nødvendige maskiner og redskaber til papirfabrikationen.

OBS: Husk arrangementet i Vintersbølle Kend din Skov søndag den 13. oktober kl. 13-16 hvor vi også er til stede og fortæller om Theisens Papirværk og om Blegens bygningshistorie!!

 

Per Ole Schovsbo

29.9. 2019