Theisens Papirværk – Restaurering: 57. arbejdsdag – 18. maj 2018

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget Nyråd Vordingborg Købstads jorder

57. arbejdsdag 18.5. 2018 kl. 10-15.30

Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Rainer Kronow Petersen, Bjørn Jensen, Johnny Madsen, Lars Lyngskov og Per Ole Schovsbo mødtes kl. 10 i herlig solskin efter flere ugers fravær. I mellemtiden har der været besøg i møllehuset som tømte flasker, øldåser, engangsgrill og mange cigaretskod viste. Der har været bål i den gamle gruekedel af jern og sparket nogle mursten ned – men skaderne var til at overse. Vi fik ryddet op og håber på, at de der vil besøge os kommer, når vi også er der.

Gensidig orientering:

Arbejdsdagen begyndte i øvrigt med et møde, hvor vi gjorde status. Jørgen Larsen og Per Ole Schovsbo havde 23.4. kl. 14 møde med kommunens naturforvalter i Langebæk, Stefan Skov, som vil gerne fortsætte med at modtage projektets nyhedsbreve. Kommunen har ikke planer om at anlægge stier/veje i Nyråd der kunne kombineres med vore planer om en bilfast vej fra Vintersbølle Skovvej til Theisens Papirværk. Kommunen vil gerne anbefale vores projekt overfor fonde og sponsorer. Når projektet er realiseret, vil man overveje tillæg til områdets lokalplan. Forslag til kommunens anbefaling af projekt Teisen er fremsendt til Stefan Skov.

Der blev arrangeret et møde ved Blegen 30.4. kl. 8.30 med Stefan Skov, ejeren af Petersgård gods og Johnny Madsen, Theisens Papirværk om frilægning og pleje af resterne af dæmningen og Blegens bygninger, således at murværket ikke sprænges af buskenes og træernes rødder. Men da Stefan Skov ikke kom til det aftalte møde, foreslog Johnny Madsen og ejeren af Petersgaard, at man udarbejdede en plan for fundamenternes og mølledammens frilægning og en plan for den efterfølgende pleje, idet arbejdsgruppen ved Theisen kunne deltage i plejen af området, mens frilægningen kræver ekspertise og maskinkraft, som arbejdsgruppen ikke råder over.

Planerne vil herefter kunne forelægges kommunen til godkendelse, idet det også burde overvejes om kommunen kunne reducere skovbrynet ved Theisens Papirværk, idet grene og træer truer med at ødelægge møllehuset.

LUP-midlerne er nu ansøgt til arkitektens udarbejdelse af et restaureringsprojekt (til brug for fondsansøgningerne) idet Lokalrådet i Nyråd har anbefalet ansøgningen overfor Vordingborg Kommune.

Kommunen svarer 19.5.2018:

Vordingborg Kommune bekræfter hermed modtagelse af ansøgning om støtte fra Udviklings- og Markedsføringspuljen/LUP-puljen. Ansøgningen vil blive forelagt Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, så snart den er sagsbehandlet og klar til politisk behandling.

Efter politisk behandling af sagen, sender vi svar på ansøgningen til ansøgers e-boks. Er der spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen, vil du blive kontaktet af en sagsbehandler pr. mail eller pr. telefon. Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen eller sagsbehandlingen, kan der altid rettes henvendelse til Afdeling for Strategi og Implementering på e-mail SOGI@vordingborg.dk eller på telefon 55 36 36 36.

 Med venlig hilsen

Vordingborg Kommune
Afdeling for Strategi og Implementering

Herudover er der tre ansøgninger ude til finansieringen af den bilfaste vej fra Skovvejen til Theisens Papirværk. De vil formentlig kunne afgøres efter sommerferien og hvis de giver afslag, må vi overveje at søge LAK-midlerne.

Den selvejende institution ved Lars Lyngskov anbefalede – i lyset af vore begrænsede midler – at kun én af arbejdsgruppen melder sig ind i Dansk Mølleforening – således at arbejdsgruppen kan blive orienteret om foreningens virksomhed og dens støtte til medlemmerne og deltage i Møllens dag den 3. søndag i juni måned – altså den 17.6. i år.

Turen til Stensby Møllebæk 2.6. kl. 10. Vi mødes ved parkeringspladsen ved Mallings Kløft. Marie Riegels Melchior og Niels Riegels vil guide os en tur langs Stensby Møllebæk og fortælle historien om de 5 vandmøller, der endnu ses rester af. Alle er velkomne. Synliggørelsen og formidlingen af området er forbilledlig takket være især Niels Riegels mangeårige indsats. Så vi kan lære meget til gavn for arbejdet med Theisens Papirværk.

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst telefonisk til Per Ole Schovsbo den 16.5., at de rester af møller i Vintersbølle (og Nyråd) som Johnny Madsen og Per Ole Schovsbo registrerede og opmålte marts 2015, nu er beskyttet som fortidsminder efter museumsloven: Det gælder især Havemøllens fundament, resterne af dæmningsanlæg ved nederste mølle (Hulemosegårdens 3. mølle), rester af mølleanlæg ved Theisens papirværk og dæmning samt bygningsfundamenter ved Blegen, mens møllehuset ved Theisen næppe kan bygningsfredes, fordi der ikke er bevaret noget mølleværk i huset. Mulige rester af møllerende og fundament for vandhjul kan ikke frilægges før husets østgavl er stabiliseret.

Efter møllens stuehus nedbrændte 2007 ville ejeren af ejendommene (7al og 7an) rive møllehuset (på 7an) ned og opføre et nyt sommerhus på parcellen. Danmarks Naturfredningsforening ankede den 11. december 1990 til Overfredningsnævnet den bevilgede dispensation til opførelse af sommerhuset og fremsender en nærmere begrundelse i brev af 12. marts 1991:

”Hvis der skal bygges et fritidshus på matr. nr. 7an, må det derfor kun ske på tomten af papirmøllen, som ejeren alligevel vil rive ned, men det bør ske sådan, at papirmøllen stadig fremstår i sin nuværende stil, således at facaden fortæller om det enestående kulturhistoriske miljø fra den præindustrielle æra på egnen. Foreningen skal erindre om, at papirmøllen er den eneste bygning af de 4 møller, der lå langs Hulemosebækken, der endnu er tilbage. Den hører således med til et samlet kulturhistorisk minde. ”

Den gensidige orientering blev afrundet med fastlægning af næste arbejdsdag til fredag den 22. juni kl. 10-16, hvorefter der afholdes en grillfest ved Papirværket kl. 16-18 for at markere, at vi nu har arbejdet med værket i 2½ år. Nærmere orientering udsendes senere.

Det blev besluttet at vi indkøber sand og 200 fliser (40×40) til udlægning ved pavillonen som tidligere skitseret. Der udarbejdes en materialeliste til det hus til vores muldtoilet, som Jesper Herbert Nielsen har tegnet til Beværterhuset.

Dagens arbejde

Vi fik ryddet op syd for møllehuset, hvor der lå en bunke mursten, brædder og ødelagte bænke – sidstnævnte kunne tørres og bruges til et før-Sct. Hansbål den 22.6. Presenningerne på taget af møllehuset blev rettet op og der blev slået en sti langs bækken gennem skræpperne mod syd. Det dybe hul til grundvandsscanningen blev færdigt takket være både et jord-bor og en kloakrenser. Når grundvandsstanden er indberettet til kommunen kan vi begynde at arbejde med toiletbygningen.

Per Ole Schovsbo

19.5. 2018