Generalforsamling i Støtteforeningen for DSI Theisens Papirværk

Der indkaldes til generalforsamling 19. juni 2020 kl. 15:00 udendørs på arealet ved Papirværket.

Efterfølgende afholdes årsmøde for Den selvejende institution Theisens Papirværk.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne


1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

-          Kontingent foreslås fastholdt, kr. 100 pr. medlem.

6. Indkomne forslag.

7. Forslag til arbejdsplan for det kommende år.

8. Valg til bestyrelsen.

Der er pt. 5 medlemmer af bestyrelsen. Der må være max. 7 medlemmer
Bestyrelsen består af 5 medlemmer aktuelt; Inga Halldorsdottir, Johnny Madsen, Birgit Strand, Bjørn Jensen, Finn Rasmussen. Desuden er der 2 suppleanter genvalgt i 2019; Per Ole Schovsbo Skovsbo og Lars Lyngskov

På valg er;

-          1 bestyrelsesmedlem som erstatning for Inga Halldorsdottir der er udtrådt af bestyrelsen ultimo 2019, og ikke genopstiller.

-          Birgit Strand, modtager valg 2020?,

-          Bjørn Jensen, modtager valg 2020?

-          Finn Rasmussen, modtager genvalg

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

a. Revisor: Jørgen Larsen modtager genvalg

b. Revisorsuppleant: Jane Rode modtager genvalg?

10. Eventuelt.

 

Forslag til dagsorden bedes tilsendt jævnfør vedtægterne. Se http://www.bevaerterhuset.dk/

Informationer om foreningens arbejde kan findes på Facebook eller på Beværterhusets hjemmeside

Du kan melde dig ind i støtteforeningen og få stemmeret ved generalforsamlingen ved at indbetale kontingentet, der er fastsat til 100,- pr. medlem. Beløbet kan indbetales til konto: 6140-4215529. Husk at angive navn, adresse og e-mail.

 

Bestyrelsen for Støtteforeningen
e-mail: johnnyrmadsen@gmail.com